Close
Hafan Y Rolau Swyddi gwag Trosolwg o'r Broses Cwestiynau cyffredin English

Recriwtio Swyddog Gweithredol DWP

Adran o fewn y Gwasanaeth Sifil yw DWP

Mae gennym amrywiaeth o broffesiynau a digon o gyfleoedd ar gyfer datblygu, dysgu a dilyniant drwy gydol eich gyrfa.

Pam ymuno â DWP? Gwyliwch ein fideo recriwtio. (youtube.com).

Wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud, mae ein cydweithwyr cyflenwi gwasanaethau yn darparu ein holl wasanaethau hanfodol i'n cwsmeriaid. Os byddwch yn penderfynu ymuno â ni, byddwch yn rhan o'r proffesiwn Cyflawni Gweithredol.

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi ein helpu ni i wneud gwahaniaeth.

DWP sy'n gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant.

Fel adran gwasanaeth cyhoeddus fwyaf y DU, rydym yn falch o fod yn gyfrifol am weinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Archwiliwch y rolau sydd gennym ar gael a sut i wneud cais.

Gallech fod yn gweithio yn un o'n Canolfannau Gwaith yn helpu i symud pobl i mewn i'r gwaith neu'n delio â lwfansau neu fudd-daliadau yn un o'n canolfannau gwasanaethau, yn ogystal â llawer o gyfleoedd eraill i weithio mewn rolau sy'n darparu cefnogaeth hanfodol er enghraifft mewn cynhaliaeth plant neu wasanaethau ymddeol.

Rydym yn recriwtio'n rheolaidd yn ein Proffesiwn Cyflenwi Gweithredol a gellir dod o hyd i swyddi gwag byw yn y tab Swyddi Gwag ar gyfer y radd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Mae rhagor o fanylion am y rôl benodol rydych yn gwneud cais amdani ar gael drwy glicio YMA

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar y Gwasanaeth Sifil a'r Gyrfaoedd y Gwasanaeth Sifil yma.

  • Buddion
  • Ymrwymiadau DWP
  • Cynhwysiad
  • Cymhwysedd

Manteision Gweithio i DWP

Mae llawer o fanteision gwych i weithio i gyflogwr Gwasanaeth Sifil mawr ac yn ogystal mae wybodaeth y gallwch ddarllen amdani yma sy'n ymdrin yn fanwl â Chydbwysedd bywyd a gwaith, Iechyd a Lles, Gostyngiadau, Y Cynllun Pensiwn a Datblygiad Gyrfa a Phersonol. Rhai o’r prif fanteision yw:

01 Cyflog Cystadleuol Darllen mwy
02 Lles Ariannol Darllen mwy
03 Cynllun Pensiwn Darllen mwy
04 Iechyd a Lles Darllen mwy
05 Ystyriol o Deuluoedd Darllen mwy
06 Gweithio'n Hyblyg Darllen mwy
07 Cynhwysiad Darllen mwy
08 Dysgu a Datblygu Darllen mwy

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan DWP

Ein nod yw creu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi i fod ar eu gorau. Mae DWP yn ymdrechu i fod yn sefydliad cwbl gynhwysol ac rydym hefyd yn ymfalchïo mewn bod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i uchelgais y Gwasanaeth Sifil i fod y cyflogwr mwyaf cynhwysol yn y DU, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau am ein swyddi gwag gan bawb o ystod eang o gefndiroedd i helpu DWP i ddod yn fwy cynrychioliadol o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Llunio'r gwasanaethau sy'n cyffwrdd â bywydau ledled y DU

Dyna Yw Ein Pwrpas

Cliciwch ym mhob blwch i ddysgu am ein hymrwymiadau.

01 Ein Cyfrifoldebau Darllen mwy
02 Ein Blaenoriaethau Darllen mwy
03 Ein Gwerthoedd Darllen mwy
04 Cynaliadwyedd Darllen mwy
inclusion

Mae'r Gwasanaeth Sifil wedi ymrwymo i ddenu, cadw a buddsoddi mewn talent lle bynnag y caiff ei ganfod. I ddysgu mwy, gweler Cynllun Pobl y Gwasanaeth Sifil a Strategaeth D&I y Gwasanaeth Sifil.

Cydraddoldeb

Mae DWP yn darparu gwasanaethau sy'n croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

Yn DWP rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chynhwysiant ac yn mynd ati i annog a chroesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu.

Rydym yn ystyried anableddau gweladwy ac an-weladwy, niwro-amrywiaeth neu wahaniaethau dysgu, cyflyrau meddygol cronig, neu afiechyd meddwl. Ymhlith yr enghreifftiau mae dyslecsia, epilepsi, awtistiaeth, blinder cronig, neu sgitsoffrenia.

Os ydych angen newid i gael ei wneud fel y gallwch wneud eich cais, dylech gysylltu â Chanolfan Cwsmeriaid SSCL drwy:

Ni fyddwn yn goddef gwahaniaethu ar sail rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, hil, lliw, cenedligrwydd, crefydd, oedran, anabledd, positifrwydd HIV, patrwm gweithio, cyfrifoldebau gofalu, gweithgaredd undeb llafur, credoau gwleidyddol nac unrhyw sail arall.

Mae DWP yn cael ei adnabod fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, statws sy'n cydnabod ein gwaith i greu diwylliant grymusol i gydweithwyr ag anableddau sy'n cefnogi pobl i gyflawni eu llawn botensial.

Ein nod yw cyflawni uchelgais y Gwasanaeth Sifil i fod yn gyflogwr mwyaf cynhwysol y DU i wneud DWP yn fwy amrywiol a chroesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Am fwy o wybodaeth, ewch i Equality and diversity - Department for Work and Pensions - GOV.UK (www.gov.uk). .

Rydym hefyd yn cynnig y 'Cynllun Lle Gwych i Weithio i Gyn-filwyr' ac yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd wedi gadael y carchar yn ddiweddar neu sydd ag euogfarn heb ddod i ben.

Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm lle gallwch chi fod yn chi'ch hunain, teimlo eich bod yn cael eich cefnogi, eich grymuso, eich gwerthfawrogi, eich parchu, eich trin yn deg ac yn gallu cyflawni eich potensial llawn?

Os mai 'ydw' yw'ch ateb. Ymunwch â ni!

Rydym yn anelu at fod yn gyflogwr gwirioneddol gynhwysol ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer ein rolau i'n helpu i adlewyrchu'r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu. Rydym eisiau bod yn weithle lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu tra eu bod nhw yn gallu bod yn eu hunain a lle mae gan bawb rôl i'w chwarae wrth gyflawni ein diben o gefnogi pobl nawr ac yn y dyfodol. Mae'n amser cyffrous i weithio yn DWP a gall eich cyflawniadau yn y dyfodol drawsnewid bywydau go iawn. Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â ni.

Cymhwysedd

I fod yn gymwys ar gyfer y rôl, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol.

  • Bod yn gymwys i weithio yn y DU. Mae hon yn swydd heb ei chadw ac mae'n agored i wladolion y DU, y Gymanwlad a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a rhai gwladolion nad ydynt yn yr AEE (gweler rhagor o wybodaeth).
  • Gallu darparu'r HOLL ddogfennau rydym eu hangen i gwblhau eich sgrinio cyn cyflogaeth a chliriad diogelwch.

Bydd ymgeiswyr yn destun i ofynion mewnfudo'r DU yn ogystal â rheolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Byddwch yn ymwybodol nad yw cenedligrwydd tramor unigol Prydeinig neu cenedligrwydd ddeuol yn rhwystr awtomatig. Fodd bynnag, gall rhai swyddi fod â chyfyngiadau a allai effeithio ar y rhai nad oes ganddynt genedligrwydd unigol Prydeinig neu sydd â chysylltiadau personol â rhai gwledydd y tu allan i'r DU. Am fwy o wybodaeth am ofynion cenedligrwydd swyddi a'r hawl i weithio yn y DU, gweler Rheolau Cenedligrwydd a'r Hawl i Weithio yn y DU i wirio a ydych yn gymwys i wneud cais.

Diogelwch

I wneud cais am swyddi yn DWP bydd angen i chi gadarnhau eich hanes cyflogaeth am o leiaf 3 blynedd cyn dyddiad y cais fel y gellir cynnal gwiriadau cyn cyflogaeth (BPSS). Os ydych wedi treulio amser sylweddol dramor (cyfanswm o 6 mis yn ystod y 3 blynedd diwethaf) byddai'n ofynnol i chi roi eglurhad rhesymol o'r rhesymau pam. Mae'n rhaid i bobl sy'n gweithio gydag asedau'r llywodraeth gwblhau gwiriadau safonol diogelwch personél sylfaenol.

Ar gyfer rolau ym maes Cydymffurfio Gwrth-dwyll a Dyled (CFCD) efallai y bydd gwiriadau ychwanegol gan y gallai fod angen cliriad diogelwch uwch arnoch o bosibl.